Vipassana - Mindfulness Meditation, Bangkok, Thailand

Vipassana - Mindfulness Meditation, Bangkok, Thailand

menu

[ หน้าแรก คำนำ ]
[ ปัญหาจากการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ]
[ ภาคปริยัติ (ทฤษฎี) - พื้นฐานหลักธรรมของชีวิต ]
[ ประวัติกรรมฐานในสมัยพุทธกาล ]
[ ประวัติกรรมฐานในประเทศไทย ]
[ หลักฐานอ้างอิงของ การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ในพระไตรปิฎก และคีมภีร์สำคัญทางพระพุทธศาสนา ]
[ ตารางเปรียบเทียบ วิปัสสนากรรมฐาน รูปแบบบริกรรม พองหนอ ยุบหนอ กับ มหาสติปัฏฐานสูตร ๒๑ บรรพ ]
[ ตารางเปรียบเทียบ กรรมฐานในสมัยพุทธกาล, วิปัสสนาญาณ ๑๖, วิสุทธิ ๗, ไตรสิกขา และอริยมรรคมีองค์ ๘ ]
[ ***ประโยชน์ของ การเจริญสติปัฏฐาน(วิปัสสนากรรมฐาน) ตามแนวของพระพุทธศาสนา ๓๑ ประการ - ฺฺVIPASSANA MINDFULNESS MEDITATION OF BUDDHISM ]

[ ***ประโยชน์ของ การเจริญสติ ตามแนวของจิตวิทยาทางการแพทย์ ๓๑ เรื่อง - MINDFULNESS MEDITATION OF PSYCHOLOGY & SCIENCE ]
[ ภาคปฏิบัติ และ เทคนิค ในวิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ]
[ *****วิปัสสนาญาณ ๑๖ - เส้นทางและเป้าหมายของวิปัสสนากรรมฐาน ]
[ ปัจจัยที่ทำให้ วิปัสสนาญาณ ๑๖ ก้าวหน้า ]
[ ภาคปฏิเวธ ]
[ คุณสมบัติของ พระวิปัสสนาจารย์ / วิปัสสนาจารย์ ]
[ ***ประวัติ ของ อณิวัชร์ เพชรนรรัตน์ (วิปัสสนาจารย์ - สอนการเจริญสติ / วิทยากร) ]
[ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ แก่ ชุมชนรอบวัดและประชาชนทั่วไป ]
[ ประวัติแม่ชีบุญมี เวชสาร - วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร กรุงเทพฯ วิปัสสนาจารย์ สายพองยุบ ศิษย์ของ พระอาจารย์ภัททันตะ อาสภะมหาเถระ สำนักวิเวกอาศรม จ.ชลบุรี ]
[ ประวัติการสอนวิปัสสนากัมมัฏฐานของ แม่ชีบุญมี เวชสาร ]

[ เปิดสอน - 1.1 การเจริญสติ พัฒนา โรคทางใจ - MINDFULNESS & INTELLIGENCE DEVELOPMENT FOR MENTAL DISORDERS and SUFFERINGS เช่น โรคซึมเศร้า (Major Depressive Disorder - MDD) โรคย้ำคิดย้ำทำ(Obsessive Compulsive Disorder - OCD) โรคเครียด(Stress Reduction) โรควิตกกังวล(General Anxiety Disorder - GAD) โรคเครียดจากเหตุการณ์ร้ายแรง (posttraumatic stress disorder - PTSD) โรคสมาธิสั้น (Attention deficit hyperactivity disorder - ADHD) การเจ็บป่วยเรื้อรัง โรคนอนหลับยาก โรคโกรธง่าย และโรคทางใจอื่นๆ ด้วยหลักเจริญสติ ผสมผสานกับ หลักการและแนวคิดเพื่อพัฒนาปัญญา/สมอง ]

[ เปิดสอน - 1.2 การเจริญสติ ช่วยบรรเทา ลด ละ การติดยาเสพติด และป้องกันการกลับมาเสพซ้ำ - MINDFULNESS & INTELLIGENCE DEVELOPMENT FOR DRUG ADDICTED AND RELAPSE PREVENTION ]

[ เปิดสอน - 2. การเจริญสติ พัฒนานิสัยอารมณ์ตนเอง, ปัญหาการทำงาน/อาชีพ และ ปัญหาในครอบครัว - MINDFULNESS & INTELLIGENCE DEVELOPMENT FOR SELF, CAREER AND FAMILY HAPPINESS ]

[ เปิดสอน - 3. การเจริญสติ พัฒนาการเรียน สำหรับ นักเรียน และ นิสิต – MINDFULNESS & INTELLIGENCE DEVELOPMENT FOR STUDENT EDUCATION ]

[ เปิดสอน - 4. การเจริญสติ พัฒนาการสอน/เลี้ยงลูก สำหรับ คู่สามีภรรยา – MINDFULNESS & INTELLIGENCE DEVELOPMENT FOR CHILD TEACHING & PARENTING PREPARATION ]

[ เปิดสอน - 5. การเจริญสติ พัฒนาสมอง/ความจำ สำหรับ ผู้เกษียณ และ ผู้สูงอายุ - MINDFULNESS & INTELLIGENCE DEVELOPMENT FOR RETIRED AND ELDERLY ]

[ เปิดสอน - 6. การเจริญสติ พัฒนานิสัยอารมณ์ /ปัญญา/ เป้าหมายของการบวช/ ไตรสิกขา เพื่อเป็นคนดีของครอบครัว ที่ทำงาน และสังคม สำหรับ พระภิกษุบวชใหม่ - MINDFULNESS & INTELLIGENCE DEVELOPMENT FOR NEW BUDDHIST MONKS ]

[ 7. สนับสนุนสร้าง ศูนย์เจริญสติ - วิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำวัด และ ถวายสอน วิปัสสนากัมมัฏฐาน เพื่อสร้าง พระวิปัสสนาจารย์ - VIPASSANA MINDFULNESS MEDITATION CENTER IN A TEMPLE AND VIPASSANA MEDITATION MASTER FOR MONKS ]

[ 8. กิจกรรมแนะนำ และ สนับสนุนพัฒนาวัด เพื่อสร้าง แผนกปริยัติ ปฏิบัติ และ งานเผยแผ่ แก่ชุมชน - TEMPLE DEVELOPMENT CONSULTANT AND SUPPORT FOR KNOWLEDGE THEORY SECTION, PRACTICE SECTION AND BUDDHIST DISSEMINATION FOR COMMUNITY SERVICES ]

[ 9. VIPASSANA MINDFULNESS MEDITATION IN BANGKOK FOR FOREIGNERS TO DEVELOP SELF TEMPER/EMOTION, WORK/CAREER AND FAMILY HAPPINESS FOR FREE AS PUBLIC SERVICES AND BUDDHIST DISSEMINATION ]

[ 10. MINDFULNESS & INTELLIGENCE DEVELOPMENT AT WORK - การเจริญสติ/ปัญญา ในที่ทำงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กร ให้เกิดความสุข ปัญญา พัฒนาการทำงาน ปรับปรุงนิสัยตนเอง และ สร้างความสุขในครอบครัว ]

[ 11. MINDFULNESS AT SCHOOL - การเจริญสติใน โรงเรียน แก่ครู เพื่อสอนนักเรียน ในการพัฒนาการเรียน นิสัย ปัญหาครอบครัว สังคมเพื่อน และอนาคต ให้เกิดความสุข / ปัญญา ]

[ 12. CASE STUDIES FOR MENTAL DISORDER BY MINDFULNESS MEDITATION - กรณีศึกษา : ผู้เข้ารับการฝึกเจริญสติ เพื่อบรรเทาช่วยเหลือ โรคทางใจ เช่น โรคแพนิค โรควิตกกังวล โรคซึมเศร้า โรคเครียด โรคนอนหลับยาก โรคย้ำคิดย้ำทำ นอนหลับยาก ]

[ เชิญ ดาวโหลด ไฟล์บรรยาย และ สื่อธรรมบรรยาย - DHAMMA FILES TO DOWNLOAD ]

[ ALMA MATER and EXPERIENCES BACKGROUND OF VIPASSANA MEDITATION TEACHER ]


[ ENGLISH VERSION OF VIPASSANA MEDITATION THAILAND IS COMING SOON ]

คำนำ

เป้าหมายของการเผยแผ่ ศูนย์เจริญสติ - วิปัสสนากัมมัฏฐาน หรือ การฝึก สติพัฒนาตน ที่ทำงาน ครอบครัว และ โรคทางใจ:

๑. ทำหน้าที่ของพุทธบริษัท ๔ ให้บริบูรณ์ ดังนี้


   ๑) ศึกษาหลักปริยัติ, หลักพุทธธรรม และตำราต่างๆ จนมีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนา

   ๒) นำเอาหลักปริยัติ ไป ปฏิบัติ ที่ใจของตนเอง ให้เกิดผลคือการพัฒนา สติ และปัญญา ในการลดละกิเลส 3 (โมหะ โลภะ โทสะ)

   ๓) เผยแผ่แก่ พระบวชใหม่และเก่า สำหรับเผยแผ่ต่อไปยังชุมชน ทั้งหลักปริยัติ และหลักปฏิบัติ ให้เกิดผลจริงๆ ใน 3 ด้าน คือ แก่ตนเอง ครอบครัว และอาชีพ

   ๔) ปกป้อง รักษา คุ้มครอง และ ทำนุบำรุง พระพุทธศาสนา ไม่ให้เสื่อมเสียชื่อเสียง


๒. เผยแพร่อบรม วิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวสติปัฎฐาน ๔ เพื่อสนับสนุนสร้าง พระวิปัสสนาจารย์ และสำนักวิปัสสนากัมมัฏฐาน (ศูนย์เจริญสติ - วิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำวัด) แก่วัดที่สนใจ


๓. สนับสนุน ปรึกษา สร้างวิสัยทัศน์ และการปฏิบัติงานสู่เป้าหมาย ในการบริหารและริเริ่มสร้าง 
  ๑) ศูนย์ปริยัติ
  ๒) ศูนย์ปฏิบัติ
  ๓) ศูนย์เผยแผ่ แก่วัดทั่วไป เพื่อพัฒนาการศึกษา และการปฏิบัติให้ได้ผลแก่ พระภิกษุเก่า และพระภิกษุที่บวชใหม่


๔. สนับสนุนร่วมสร้างกิจกรรมที่มีประโยชน์แก่ชุมชน เช่น การให้คำปรึกษาเพื่อ ช่วยแก้ปัญหาความทุกข์ต่างๆ, ส่งเสริมด้านสุขภาพ, ช่วยสร้างพัฒนาอาชีพ, ศูนย์จัดหางาน, สอนเยาวชนให้เป็นคนดี และสร้างความสุขในครอบครัว

๕. รับอบรมเป็นกลุ่มคณะ ที่สนใจในการพัฒนาสติ แก่ บริษัท สถานที่ทำงาน และสถานศึกษา (ถ้ามีเวลาว่าง)


๖. สนับสนุนร่วมสร้าง การเจริญสติในที่ทำงาน(Mindfulness At Work) ใน บริษัท สถานที่ทำงาน และสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาบุคลากร ช่วยหาและแก้ปัญหานิสัยส่วนตัว/ที่ทำงาน/ครอบครัว เสริมสร้างความสงบ/ความสุขในที่ทำงาน 


๗. สนับสนุนจัดอบรมนอกสถานที่ เช่น ๓ วัน ๒ คืน ในต่างจังหวัด (ถ้ามีเวลาว่าง)กลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมอบรม:

๑. พระภิกษุ และ ฆราวาส ที่ต้องการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ในพระไตรปิฎก, อรรถกถา, คัมภีร์วิสุทธิมรรคและอภิธัมมัตถสังคหะ เพื่อปิดประตูอบายภูมิ ๔ เข้าถึงความสุขคือมรรคผลนิพพาน  หลังจากนั้น ร่วมเผยแผ่วิปัสสนาเป็นวิทยาทาน ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในด้าน วิปัสสนาธุระ และคันถธุระ

๒. ผู้สนใจที่จะฝึกอบรม เพื่อเผยแผ่ วิปัสสนากัมมัฏฐาน

๓. กลุ่มบุคคลทั่วไป เช่น บริษัท, สถานที่ทำงาน และ สถานศึกษา 


ระยะเวลาอบรม:

เวลา 17.00 - 20.00 น.  วันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 14.30 - 19.30 น.  วันเสาร์ และ อาทิตย์

๑. ระยะเวลาอบรมต่อเนื่อง ช่วงแรก ๖ เดือน
๒. ฝึกปฏิบัติทุกวัน สำหรับผู้สนใจปฏิบัติทั่วไป / ปฏิบัติต่อที่บ้าน และที่ทำงาน
๓. ฝึกด้วยตนเอง ตามเวลาว่างที่มี สำหรับบุคคลทั่วไป


สถานที่ฝึก:

ชั้น 2 อาคารปฏิบัติธรรม วัดลาดพร้าว
ซอยลาดพร้าว ๔๑ (เดินเข้าวัดใกล้กว่าซอย ๕๓) หรือ
ลาดพร้าว ๕๓ (โชคชัย ๔) กรุงเทพฯ, ที่บ้าน และนอกสถานที่


ติดต่อ อณิวัชร์ โทร. True 087 6659222

***กรุณาโทรนัดก่อนเดินทาง        
LINE ID : aniwat5593


Email : petchnorrarat@hotmail.com